AMBARO METTA

Ambaro metta
na firima oresse
ilu tie imbe elessen
kola ti palanna
ar, firina ambarasse,
etye lora, etye esta
ilen kuma ambar.

INYE NA KEMEN

Kemello nitulia
kemenna wanyuvan
kemesse nikuia
ilunna guruvan.

LORYA

A mavi lorenyon
Lorya n' esselya
anar ya kalta
ar ya voro lala
mitulne mi orenya
tana re yara.
Nan etye uu ni mela,
uu hanya ti melan
uu hanya nwalme
ya urya orenya.

MAVINYA

Elen melanye ya sila,
usta oressenya
ar larta ni er.

TIE OOREO ANWA - ODHINN NI TULTA

Tenen quentina bruin essenya
sule ambarto yeste sulie
yeste hallano ortie oorenya
ya siria kuilesse mahtie ar aryie.

UNER

Inye na anar
ya anbara akalie
Inye na lome
ya fuine' analie
Si inye na uner
ik' ore nya vanie
Tye melanye
a mavi
namarie.